Τελευταία Νέα

Αρχικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ 5592/17-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώσεις
2023-09-05

 Κατά του αρχικού πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επόμενη, της ανάρτησής τους.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθείας στο ΕΚΕΨΥΕ στην ακόλουθη διεύθυνση : protokolo2@ekepsye.gr. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά στην ένσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης.